Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Preklad - Übersetzung


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..:: Zoznam dokladov a podkladov potrebných k podaniu:


.....1. žiadosti o stavebné povolenie
.....2. ohlásenia drobnej stavby
.....3. žiadosti o odstránenie stavby
.....4. žiadosti o kolaudáciu
:: Stavebné povolenie:


·  preukaz totožnosti občana, štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenca,

·  výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra v prípade, že stavebníkom je firma, družstvo a. i. (fyzická alebo právnická osoba),

·  kompletná projektová dokumentácia spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,

·  list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo úradne uverený   doklad, ktorým stavebník preukáže tzv. iné právo k pozemku v zmysle § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

·  kópia z katastrálnej mapy,                                                                                                                             

·  mená a adresy účastníkov konania, t. j. všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností spolu s listami vlastníctva, ktoré majú informatívny charakter,

· stanoviská susedov - vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností v prípade, že nebudú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle stavebného zákona,

·  názov a adresa projektanta s osvedčením jeho odbornej spôsobilosti (autorizačné osvedčenie, diplom),

·  názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou preukazu odbornej spôsobilosti a s prehlásením stavebného dozoru v prípade, že stavba sa bude realizovať svojpomocne,

·  názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti (živnostenský list, výpis z obchodného registra)  v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky,

·  právoplatné územné rozhodnutie, pokiaľ sa nejedná o spojené územné a stavebné konanie,

·  potvrdenia správcov sietí k existencii inžinierskych sietí: BES s. r. o., Bratislavská teplárenská a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., GTS Slovakia a. s., OCAM s. r. o., Orange Slovensko a. s., Pantel International SK s. r. o., SATRO s. r. o., Sitel s. r. o., Slovanet a. s., SWAN a. s., TELEKOM Servis s. r. o., Transpetrol a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., VTR – Komunikačné systémy s. r. o., Železnice Slovenskej republiky a. s., SPP- distribúcia a. s., Západoslovenká energetika a. s., Dopravný podnik Bratislava a. s., Slovak Telekom a. s., prípadne iných, ak sa stavba nachádza v ich blízkosti,

·  vyjadrenie vlastníka a správcu vodovodu a kanalizácie (napr. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a i.),

·  vyjadrenie Západoslovenskej energetiky, a.s. k projektovej dokumentácii, prípadne iného vlastníka a správcu energetickej siete,

·  vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii, prípadne iného vlastníka a správcu plynovodu,

·   vyjadrenie dotknutých správcov sietí (napr. Slovak Telekom a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., a i.),

·  rozhodnutie alebo stanovisko Okresného úradu odbor pozemkový a lesný,

·  rozhodnutie obce alebo príslušnej mestskej časti o výrube drevín,

·   vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasič. a záchr. zboru,

·   vyjadrenie Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a ochrany vôd,

·  súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (krb, plynový kotol, kachle a. i.),

·  povolenia zriadenia vjazdu na komunikáciu,

·  záväzné stanovisko obce k investičnej činnosti,

·  stanoviská alebo rozhodnutia iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby ako napr.: Letecký úrad SR, Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Pamiatkový úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dopravný inšpektorát, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a iné doklady a podklady, podľa požiadavky stavebného úradu,

·  splnomocnenie úradne overené na matrike alebo u notára  - poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci).
:: Ohlásenie drobnej stavby:


·  preukaz totožnosti občana, štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenca,

·  výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra v prípade, že stavebníkom je firma, družstvo a. i. (fyzická alebo právnická osoba),

·  list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo úradne uverený   doklad, ktorým stavebník preukáže tzv. iné právo k pozemku v zmysle § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

·  kópia z katastrálnej mapy,

·  jednoduchý situačný výkres drobnej stavby (v dvoch vyhotoveniach), ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

·  jednoduchý technický opis stavby,

·  názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou preukazu odbornej spôsobilosti a s prehlásením stavebného dozoru v prípade, že stavba sa bude realizovať svojpomocne,

·  názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti (živnostenský list, výpis z obchodného registra)  v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky,

·  vyjadrenie vlastníkov a správcov sietí pri prípojkách,

·  rozhodnutie alebo stanovisko Okresného úradu odbor pozemkový a lesný, ak sa stavba bude uskutočňovať na poľnohospodárskej pôde ,

·  vyjadrenie Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva,

· stanoviská susedov - vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností,

·  stanoviská alebo rozhodnutia iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby a iné doklady a podklady, podľa požiadavky stavebného úradu,

·  splnomocnenie úradne overené na matrike alebo u notára  - poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci).
:: Odstránenie stavby:


·  preukaz totožnosti občana, štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenca,

·  výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra v prípade, že stavebníkom je firma, družstvo a. i. (fyzická alebo právnická osoba),

·  list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo úradne uverený   doklad, ktorým stavebník preukáže tzv. iné právo k pozemku v zmysle § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

·  kópia z katastrálnej mapy,

·  jednoduchý situačný výkres odstraňovanej stavby (v dvoch vyhotoveniach), ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby, vrátane technologického opisu prác alebo aj nevyhnutných výkresov úprav pozemku,

·  jednoduchý technický opis stavby,

·  názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou preukazu odbornej spôsobilosti a s prehlásením stavebného dozoru v prípade, že stavba sa bude odstraňovať svojpomocne,

·  názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti (živnostenský list, výpis z obchodného registra)  v prípade, že sa stavba bude odstraňovať dodávateľsky,

·  vyjadrenie Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva,

·  stanoviská alebo rozhodnutia iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby a iné doklady a podklady, podľa požiadavky stavebného úradu,

·  splnomocnenie úradne overené na matrike alebo u notára  - poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci).
:: Kolaudácia:


·  preukaz totožnosti občana, štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenca,

·  výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra v prípade, že stavebníkom je firma, družstvo a. i. (fyzická alebo právnická osoba),

·  2x projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, ak boli uskutočnené zmeny oproti schválenému projektu vrátane fotokópie preukazu odbornej spôsobilosti projektanta (osvedčenie),

·  právoplatné stavebné povolenie,

·  projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,

·  doklad o odovzdaní stavebného odpadu,

·  kópia žiadosti o zapojenie do systému zberu (smetná nádoba),

·  certifikáty použitých materiálov (spravidla obvodové steny, základy, izolácie, strecha, okná a dvere, vnútorné priečky, omietky, kotol, krb, atď.),

·  geometrický plán,

·  doklad o zápise do digitálnej mapy,

·  doklad o vytýčení stavby,

·  potvrdenie o plyne - potvrdenie o odbere plynu, montážny list meradla, protokol o vpustení plynu, revízna správa prípojky, revízna správa plynoinštalácie, tlaková skúška odberného plynového zariadenia a osvedčenie o odbornom technickom preskúšaní plynového zariadenia,

·  potvrdenie o zdravotechnike – montážny list meradla, tlaková skúška vody, tlaková skúška ústredného kúrenia, funkčná skúška kanalizácie a zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpad. vôd,

·  potvrdenie o elektrickej energii - zmluva o dodávke elektrickej energie, montážny list meradla, revízna správa prípojky, revízna správa elektroinštalácie a revízna správa bleskozvodu,

·  súhlas na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia,

·  osvedčenie o stave komínov,

·  energetický certifikát,

· stavebný denník alebo zápisnica o odovzdaní a prevzatí stavby,

·  stanoviská alebo rozhodnutia iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby a iné doklady a podklady, ktoré vyplývajú z podmienok určených v stavebnom povolení a podľa požiadavky stavebného úradu,

·  splnomocnenie úradne overené na matrike alebo u notára  - poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci).
 • PONÚKAME VÁM:
  • Osobitný prístup v priateľskej atmosfére.
  • Odborné posúdenie požiadavky a návrh najvýhodnejšieho riešenia.
  • Možnosť konzultácií aj u Vás doma bez navršovania ceny.
  • Niekoľkoročné a bohaté  skúsenosti v miestnych podmienkach.
  • Možnosť stretnutia aj mimo bežných pracovných hodín.
  • Rýchlosť a spoľahlivosť.
  • Výhodné ceny a podmienky! • ...... Miesto pre Vaše otázky:

  ......Vaše meno
  ......
  ......E-mail
  ......
  ......Telefón (mobil):
  ......
  ......Text
  ......
  ......

  .....


  Tel.: 0903 254 344
  0903 244 282

  SKYPE: IPB partner
  Add me to Skype


  Kde nás nájdete:

  Kontakt | Mapa  ... Spolupráca

  Geodet
  Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac...

  Projektant
  Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac...

  Realitný agent
  Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac...

  Stavebná firma
  Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac...

  Stavebný dozor
  Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac...

  Znalec
  Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac...  TOPlist

  Copyright 2013 IPB partner